Rodzice pytają o ulgę rehabilitacyjną. Izba Skarbowa odpowiada

W którym miejscu ustawy jest mowa o wliczaniu zasiłku pielęgnacyjnego do limitu 10080 zł? Co robić, jeśli urząd skarbowy dopatrzy się tej nieścisłości kontrolując poprzednie lata? Czy warto samemu zgłosić błąd ze starych rozliczeń? Poprosiliśmy przedstawicielkę warszawskiej Izby Administracji Skarbowej o udzielenie odpowiedzi na pytania naszych Czytelników. Oto one.

Spore zamieszanie wywołała odpowiedź udzielona 12 stycznia 2018 r. przez Pawła Gruzę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, na interpelację posłanki Izabeli Leszczyny.

„W myśl definicji pojęcia dochodu zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy, przez dochód należy rozumieć dodatnią różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania – informował. – W świetle powyższego w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji”.

Ta informacja oburzyła rodziców osób z niepełnosprawnością, ponieważ kwota renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego przekracza ustawową kwotę 10080 zł, co uniemożliwia opiekunom odliczenie ulgi na cele rehabilitacyjne. Od lat panowało bowiem przekonanie, że do dochodu podopiecznego zasiłku pielęgnacyjnego się nie wlicza.

Odpowiedzi zgodziła się udzielić pani Renata Szydłowska, kierownik Piątego Działu Podatków Dochodowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Gdzie w ustawie jest mowa o zasiłku pielęgnacyjnym?
Jest nowa interpretacja przepisu o uldze rehabilitacyjnej – zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do kryterium dochodowego podopiecznego, na którego opiekun odpisuje ulgę rehabilitacyjną od swoich dochodów. Gdzie w ustawie jest zapis o wliczeniu do dochodu zasiłku pielęgnacyjnego? Wertuję Ustawę o podatku od osób fizycznych i nie mogę znaleźć. Jest jedynie zapis „zwolnione są świadczenia z pomocy społecznej”. Mnie 153 zł wypłaca MOPS. Czy to jest świadczenie z pomocy społecznej, czy nie?

Zgodnie z art. 26 ust. 7e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy określające wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, a także dotyczące sposobu korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10080 zł. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.

W świetle powyższego, w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji.

Kwota 153 zł wypłacana z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi zasiłek pielęgnacyjny, który zwolniony jest z opodatkowania, ale wlicza się do limitu 10080 zł.

Czy pracując trzeba wliczać zasiłek do zeznania podatkowego?
Czy dorosła osoba niepełnosprawna, rozliczająca się z renty socjalnej i umowy o pracę, pobierająca zasiłek pielęgnacyjny, także ma go wliczać do rocznego zeznania podatkowego?

Dorosła osoba niepełnosprawna, rozliczająca się z renty socjalnej i umowy o pracę, pobierająca zasiłek pielęgnacyjny, nie ma obowiązku wykazywania go w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy można podatek zwrócić w ratach?
Urzędniczka urzędu skarbowego wezwała naszą rodzinę do kontroli odliczeń ulgi rehabilitacyjnej za 2016 rok. Okazało się, że nie możemy jej odliczyć, ponieważ zasiłek pielęgnacyjny od lat wchodzi w dochód osoby niepełnosprawnej, tylko nikt o tym nie wiedział. Musimy zrobić korektę zeznania i zwrócić podatek z odsetkami, tj. prawie 5 tys. zł. Czy można ten podatek zwracać w ratach?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Ważnego interesu nie można utożsamiać z subiektywnym odczuciem podatnika, że jego sytuacja życiowa i materialna uzasadnia zastosowanie ulgi. Decydujące są tutaj kryteria obiektywne, zgodne z powszechnie obowiązującą hierarchią ważności.

Natomiast przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji itp.

Rozpatrując wniosek podatnika o rozłożenie na raty, Naczelnik Urzędu Skarbowego korzysta ze swobody uznania administracyjnego. Oznacza to, że organ w przypadku stwierdzenia przesłanek z tego przepisu, może uwzględnić wniosek lub odmówić jego uwzględnienia. Wolność decyzyjna sprawia, że nawet wystąpienie ustawowych przesłanek (ważny interes podatnika lub interes publiczny) nie obliguje organu podatkowego do zastosowania instytucji rozłożenia na raty zaległości podatkowej w każdym przypadku.

Czy warto samemu zgłosić błąd z rozliczenia za ubiegłe lata?
Czy powinienem sam zgłosić do urzędu skarbowego, że w rozliczeniach za lata 2015 i 2016 nie uwzględniałem zasiłku pielęgnacyjnego dziecka? Czy wtedy nie będzie trzeba zwracać pieniędzy? Albo choćby odsetek?

Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować, nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.

Jeśli z korekty zeznania wyniknie wyższa kwota podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie, to należy łącznie z korektą zapłacić należny podatek wraz odsetkami za zwłokę. Warto zgłosić się do urzędu skarbowego bez wezwania, ponieważ dzięki dokonaniu korekty zeznania nie poniesie się odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji.

Ile lat wstecz może sprawdzić urząd skarbowy?
Ile lat wstecz urząd skarbowy może sprawdzać rozliczenie podatkowe?

Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przykładowo, termin płatności podatku za 2017 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. Od końca 2018 r. liczyć należy 5 lat, w którym to czasie urząd skarbowy może podjąć działania w celu określenia zobowiązania podatkowego, a zatem do końca 2023 r.

Po tym terminie zobowiązanie nie może zostać wyegzekwowane.

Dodać tylko należy, że z końcem roku 2017 przedawniło się zobowiązanie za 2011 r.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/643473

Post Author: Adam Kuc