Ludzie niepełnosprawni – praca

Głównym celem polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych powinno być zagwarantowanie im równego dostępu do udziału w każdej sferze życia społecznego, szczególnie w sferze zatrudnienia. Ludzie niepełnosprawni powinni być postrzegani nie tylko jako osoby z problemami zdrowotnymi, wymagające opieki, ale przede wszystkim jako potencjalni pracownicy – osoby zdolne do wykonywania jakieś kategorii pracy. Praca jest formą działalności człowieka, spełniającą szczególną rolę: zapewnia nam egzystencję, stanowi wskaźnik prestiżu, poważania i szacunku społecznego. Dzięki pracy człowiek realizuje swoje plany i aspiracje, ale przede wszystkim przebywa wśród ludzi, komunikuje się. Jest to niezwykle ważne dla osób niepełnosprawnych, które nie rzadko są izolowane społecznie. Odbija się to niestety na sferze funkcjonowania psychicznego takiej osoby. Praca angażuje nie tylko siły fizyczne, ale również intelektualne i społeczne – kontakty interpersonalne rozwijają.
Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Przy czym jedynie w pierwszym i czasami w drugim stopniu orzeka się o całkowitej niezdolności do pracy . Prezentowane poniżej dane statystyczne GUS do grupy osób niepełnosprawnych zaliczają osoby w wieku 16 lat i więcej, które mają przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Fakty:
– Choroba lub niepełnosprawność jest powodem niepodejmowania pracy dla 24,1% osób biernych zawodowo (33,5% mężczyzn i 16,5% kobiet). Liczba osób nie poszukujących pracy (biernych zawodowo) z powodu niepełnosprawności lub choroby: to 1757 tysięcy.
– Osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy będące chore lub niepełnosprawne to 5,4% (65 tyś.) z ogółu osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Większość tych osób zatrudniona jest w sektorze prywatnym. Jedynie 13tyś. pracuje „na własny rachunek”. W porównywalnym stopniu są to kobiety (31 tyś.) co mężczyźni (34 tyś.) .
– Pośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu czerwca 2017 roku odsetek osób niepełnosprawnych wynosił 6,3% .
– W II kwartale 2017 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 437,2 tys. ofert pracy
(w tym 9,0% z sektora publicznego). Jedynie 3,5% – było skierowanych do osób niepełnosprawnych .
– W II kwartale 2017 r. niepełnosprawni zarejestrowani w urzędach pracy stanowili 730 tysięcy, przy czym najliczniejszą grupę stanowią ludzie po 50 roku życia i długotrwale bezrobotni .
– Wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych jedynie 36% (26,2 tyś.) korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.

Post Author: Anna Majchrowska-Kielak

Jestem ...